/Files/photogallery/816383e1021c76f1fbaf036666a35375.jpg

28 червня цього року Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції – головного нормативно-правового акта держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян.

Наша Конституція визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи й недоторканності її прав і свобод, верховенства права, дотримання закону. Вона забороняє дискримінацію. У Конституції закріплений суверенітет Української держави над всією її територією, яка є недоторканною. А захист цього суверенітету і територіальної цілісності є найважливішою функцією держави і справою всього Українського народу. Дієвість цієї норми Конституції українці демонструють на практиці вже майже десять років, боронячи Україну від російської агресії.

Ухвалення Верховною Радою України Основного закону 28 червня 1996 року стало важливим етапом утвердження державності, мало величезне політичне та правове значення для розвитку української політичної нації та громадянського суспільства. Венеціанська комісія визнала нашу Конституцію однією з найдемократичніших у Європі, особливо в частині прав, свобод та обов’язків громадян, які повністю відповідають міжнародним стандартам у галузі конституційного права.

Сьогодні Конституція – ядро нацiональної правової системи України.

Для нас, українців, Конституція – це про права і свободи, це про гідність, цінності, хребет нації, стійкість та нескореність.

Наша Конституція справді зорієнтована на людину, гуманістичні цінності та правові відносини між суспільством і державою. Такою вона є, зокрема, тому, що, попри досвід життя в тоталітарній системі та наявність колоніального минулого, українським землям був властивий пошук норм і засад, які б регулювали взаємодію між населенням і владою. Власне, це також робить нас частиною Європи та істотно відрізняє від Росії.

Конституція України – головний нормативно-правовий акт держави, яким закріплено основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, регулює відносини між державою та суспільством, гарантує права і свободи людини.

Конституція України – наш моральний орієнтир.

Сьогодні, в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів, усі ми по новому оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції України. Основний Закон є ядром консолідації Українського народу.

Незмінний упродовж століть цивілізаційний вибір Українського народу ми вкотре відстоюємо у збройній боротьбі проти московської агресії. Московська влада робила і робить спроби присвоїти українську історію, поцупити наші надбання, наших людей, дітей, майбутнє.

Українська Конституція – реальна, а не декларативна. Натомість для рашистського режиму, як і його попередника комуністичного тоталітаризму, написане у їхній конституції залишається декларацією. Це жодним чином не захищає ні власних громадян від обмеження їхніх прав, ні інші народи від злочинів агресії.

Історично конституційний процес свідчить про наміри юридичного закріплення на найвищому рівні таких цінностей Українського народу, як демократія, верховенство права, рівність громадян, незалежність і територіальна цілісність своєї держави та європейський цивілізаційний вибір.

Нам це вдалося, і нині Україна – незалежна сучасна європейська держава. Положення щодо стратегічного курсу нашої країни на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі й Організації Північноатлантичного договору нині закріплено в Основному Законі.

Від імені Українського народу та, виражаючи його суверенну волю, 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України, в якій, зокрема, захист України, незалежності та територіальної цілісності України, повага до її державних символів визначено обов’язком кожного громадянина.

Сьогодні громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, виконують конституційний обов’язок. Ми успішно протистоїмо агресору, що зневажає юридичні норми, міжнародне право. За підтримки закордонних партнерів наближаємо нашу Перемогу, за якою послідує притягнення до відповідальності держави-терориста.

Історична довідка

Український конституціоналізм має глибоке історичне коріння, тяглість і свої особливості. Найголовніші з них – український конституціоналізм розвинувся під впливом європейських країн, які першими почали його формувати; заснований на ідеях прав та свобод людини, верховенства права та демократії. Ці засади формувалися протягом століть відповідно до національного характеру українців, способу життя, цінностей і суспільних відносин.

Середньовічна передісторія українського конституціоналізму – від «Руської Правди» до Литовських статутів.«Руська Правда» почала укладатися в ХІ столітті за князювання Ярослава Мудрого. Це перша відома кодифікація права на українських територіях, яка наслідувала законодавчі акти германських та англосаксонських держав Європи. Акцент на правах різних станів, власності, судочинстві. У Литовських статутах було кодифіковано право Великого Князівства Литовського. Три редакції статутів (1529, 1566, 1588 років) написані слов’янською мовою увібрали в себе правові традиції Русі та середньовічної Європи. Встановлювали межі князівської влади і захищали права різних суспільних станів.

Зародження вітчизняної конституційної думки, пов’язане із революцією під проводом Богдана Хмельницького та відродженням козацької державності (2-га половина XVII – XVIIІ століть).Внутрішній устрій, соціально-економічний розвиток, права та вольності козацтва визначали гетьманські універсали, зокрема Богдана Хмельницького, а також міжнародні договори (наприклад, Зборівський між козаками і польським королем Яном Казимиром). Березневі статті Богдана Хмельницького регламентували політичне, правове, фінансове і військове становище України після Переяславської ради. Гадяцький трактат передбачав створення Великого Князівства Руського у складі Речі Посполитої. Вагомою віхою тогочасного розвитку конституційної думки України стала Конституція Пилипа Орлика 1710 року – «Договір та встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».

За змістом це був документ, який в політико-правових поняттях того часу обґрунтував право України на державну самостійність та її державний устрій. Його прийняття стало справді великою подією, оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави. «Договір» відображав світоглядні цінності козацької старшини XVII–XVIII століть, її прагнення унормувати життя за власними звичаями, традиціями й законами, враховував також інтереси й інших станів – духовенства, міщанства, купецтва і селянства, об’єднаних у поняття «народ».

Формування конституційних ідей після втрати державності (кінець ХVІІІ – початок ХХ століть).Власні конституційні проєкти розробили Микола Костомаров у «Книзі буття українського народу», Михайло Драгоманов у праці «Вільна спілка», учасник Кирило-Мефодіївського братства Георгій Андрузький у «Начерках Конституції Республіки». Загалом кирило-мефодіївці в умовах посилення реакції в часи імператора Миколи І декларували ідеї республіканського устрою, демократичного правління, громадянських прав, а ідеалом державності у них була федерація слов’янських народів. На Західній Україні тоді сформувалися конституційно-правові погляди соціал-демократів Остапа Терлецького та Івана Франка. На початку ХХ століття під впливом революції 1905–1907 років в Російській імперії на українських теренах конкурували конституційних концепцій – соціал-демократична Михайла Грушевського, консервативна В’ячеслава Липинського та Стефана Томашівського, націократична Миколи Міхновського.

Конституційний процес в добу Української революції 1917–1921 років. 29 квітня 1918 року Мала Рада схвалила «Статут про державний устрій, права і вольності УНР».Цей документ не набув чинності через державний переворот гетьмана Павла Скоропадського. 13 листопада того ж року ухвалили Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, який слугував конституцією Західноукраїнської Народної Республіки. Проєкти українських конституцій розроблялися навіть тоді, коли шанси відстояти незалежність виглядали примарними. У роки революції з’явилося кілька ґрунтовних розробок, зокрема представлений Урядовою комісією УНР із вироблення Конституції Української Держави. Конституційні проєкти Української революції заклали основи державницької традиції УНР. Подальший розвиток вони отримали в програмних документах Української головної визвольної ради.

Конституційні ініціативи українського визвольного руху ХХ століття.Традиції державного будівництва продовжив 15 березня 1939 року в Хусті Сойм Карпатської України, проголосивши її незалежність і ухваливши два закони зі статусом конституційних, які визначали форму державного правління.

У липні 1944 року неподалік села Недільна на Львівщині відбулися Установчі збори УГВР. Збройна частина українського визвольного руху (УПА) отримала політичне представництво. Ідеологія та принципи формування УГВР були спрямовані на консолідацію всіх національних сил і відзначалися демократичністю. На Зборах ухвалили Універсал, Платформу і Тимчасовий устрій, які також вважаються важливим джерелом української конституційної думки. Вища законодавча влада стала компетенцією Великого збору УГВР, а виконавча – Генерального секретаріату. Президентом УГВР обрали колишнього члена Центральної Ради, уродженця Полтавщини Кирила Осьмака. Українська головна визвольна рада керувала боротьбою УПА до кінця 1950-х років.

В УСРР / УРСРу різний час було ухвалено чотири конституції. Вони хоч і проголошували Україну суверенною державою, але насправді були лише формальним прикриттям колоніального становища України та панування в ній тоталітарного режиму. Основний документ був цілковитою формальністю – передбачав можливість виходу кожної республіки зі складу СРСР, але не надавав жодного механізму.

Новітній конституційний процеснерозривно пов’язаний із відновленням української державності. Творення Конституції розпочалося із ухваленням Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. З розпадом СРСР та ухваленням Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року національна законотворчість активізувалася.

Всеукраїнський референдум засвідчив підтримку проголошення незалежності України. Більшість країн світу визнали Україну суверенною державою. Робота над прийняттям Основного Закону незалежної України почалася в 1992-му і тривала майже 4 роки. Періодично її супроводжували гострі дискусії, зокрема, – довкола державних символів, державної мови, статусу Криму тощо. Вони, можна сказати, відобразили протистояння між тією частиною політичних сил, які тяжіли до радянського минулого, і тими, що прагнули утвердити і зміцнити незалежну державу.

28 червня 1996 року після безпрецедентного за тривалістю й напругою засідання, що увійшло в історію під назвою «Конституційна ніч», Верховна Рада 315 голосами ухвалила Конституцію України.

День безпечного Інтернету

До Дня безпечного Інтернету, з 8 по 11 лютого, соціальним педагогом Ніконенко К.І. та психологом Южаковою С.В. був здійснений просвітницько-профілактичний захід на тему: "Моя суперсила: безпека в Інтернеті". Ми нагадали дітям про правила безпечного спілкування з друзями в Інтернеті та алгоритм дій у разі виникнення проблем, до кого можна звертатись (правило 5 пальців), пограли, малювали. Учні були уважні, активні, зацікавлені. На жаль, не всі можуть прийти з проблемою віртуального шахрайства до батьків, але це ж перші люди, до яких діти повинні звертатися за допомогою.Дякуємо нашим учням за увагу та співпрацю!

/Files/images/E-70.jpg /Files/images/E-71.jpg

Година психолога

Сьогодні, в Міжнародний день обіймів, учні 7-их класів підвищували свій рівень емоційного інтелекту, слухали та відчували, спостерігали та усвідомлювали свої почуття на уроці.

Учні дізналися, яким чином і навіщо можна регулювати свій емоційний стан, як афективна сфера особистості допомогає або, навпаки, заважає у досягненні успіху.

Розумний контроль сприяє збереженню як психічного, так і фізичного здоров’я. А непрожиті емоції - це проява психосоматики у майбутньому, причина безлічі захворювань.

Учні побачили в ігровій формі, які ще бувають незвичні емоціні стани, ознайомилися з практичними вправами, які допоможуть їм в житті конструктивно та екологічно проживати реакції на різні обставини, наприклад, під час написання контрольної роботи.

Також попрацювали над своїми критеріями вольового процесу. Здатність контролювати свої емоції, думки та поведінку ми називаємо самоконтролем і ґрунтується він на волі - вищій психічній функції, що визначає здатність людини приймати усвідомлені рішення і втілювати їх у життя. І емоціний інтелект, і самоконтроль емоцій, і вольові аспекти, особистості, усвідомлення та розвиток цих компонентів допоможуть нашим дорослим дітям.

Дякую уважним, вдячним учням за співпрацю!

Обійміть своїх діточок, вони - найкращі!

/Files/images/E-58.jpg /Files/images/E-59.jpg

Година психолога

Година психолога. Сьогодні учні 6-Б та 6-В класів взяли участь у заході «Структура особистості: емоції та саморегуляція». Діти дізнались про природу емоцій та види емоційних станів. Як емоції впливають на якість життя.

/Files/images/E-56.jpg /Files/images/E-57.jpg

Новорічні свята

Святковий настрій напередодні Нового року, зимових канікул. Неймовірно позитивно та яскраво увійшли в канікули учні 9-а класу (класний керівник Юрченко Т.В). Піжама та навчання - речі сумісні:)

/Files/images/E-33.jpg

Цікаво та весело провели останній тиждень перед зимовими канікулами учні 5А класу (кл. керівник Бадя О.Р.). Кожен день був яскравим і позитивним. Діти із задоволенням виконували завдання та готувалися до фінальної п'ятниці. В останній день на учнів чекав Qr-quest Слідами Санти. Діти виконували завдання, дізнавались традиції святкування Нового року у різних країнах та як називають Діда Мороза діти по всьому світу. Був проведений Таємний Санта. Діти обмінялися подарунками, пригадали правила безпеки та з чудовим настроєм розпочали зимові канікули.

/Files/images/E-31.jpg

/Files/images/E-32.jpg

Святковий настрій панував і в 6-б класі (класний керівник Цинкуш Н.В). Учні змагались, розважались та заряджалися позитивом!

/Files/images/E-29.jpg /Files/images/E-28.jpg /Files/images/E-30.jpg

Міжнародний день чаю (International Tea Day)

Міжнародний день чаю (International Tea Day) — неофіційне свято, яке відзначається щорічно 15 грудня з ініціативи Центру Освіти та Спілкування. Учні 6-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В) на передодні свята трошечки почаювали, дізнались про якості та властивості цього напою та навчились визначати якість чаю.

/Files/images/E-17.jpg /Files/images/E-18.jpg /Files/images/E-19.jpg

/Files/images/E-20.jpg

Корисні та цікаві перерви

Ми навчаємось та спілкуємося, змагаємося та перемагаємо. Так в 6-Б класі (класний керівник Цинкуш Н.В) відбувся турнір з шашок. Корисні та цікаві перерви організував Крапівний Макар. Далі буде...

/Files/images/L-85.jpg /Files/images/L-86.jpg

Свято Першого дзвоника

Цікаво та весело пройшов День знань в учнів 3-В класу (класний керівник Зайцева І.В). Діти здійснили навколосвітню подорож та дізнались, як святкують 1 вересня діти в інших країнах.

/Files/images/L-75.jpg /Files/images/L-76.jpg

5-б клас (класний керівник Стрельнікова Л.М), дружні, розумні, веселі провели всій перший урок у старшій школі! Вперед у майбутнє, вперед до знань!

/Files/images/L-74.jpg

І знову дзвоник всіх нас покликав на урок. Велика та невгамовна родина 7-В класу (класний керівник Мороз Н.Б) знову на шляху до знань!

/Files/images/L-73.jpg

Сьогодні урочистий і важливий день, день старту до нових відкриттів і великих знань. Вітаємовелику родину 5-А класу (класний керівник Бадя О.Р) з Днем Знань!!!

/Files/images/L-72.jpg

Весело, активно, із запалом та позитивними емоціями зустріли новий навчальний рік учні 6-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В.). Діти взяли участь у патріотично-історичній естафеті! З Україною в серці».

/Files/images/L-70.jpg /Files/images/L-71.jpg

Останній раз пролунав перший дзвоник , сповіщаючи про початок нового шкільного навчального року, і для випускників 11-А класу (кл.кер. Майоренко О.В.). Попереду в них складний і важливий рік. Побажаймо їм успіхів і нових досягнень у навчанні, правильного вибору подальшого життєвого шляху!

/Files/images/L-68.jpg

В останнє відбувся перший урок у нашому веселому, невгамовному та позитивному 11-Б класі (класний керівник Цинкуш Н.В.). Сьогодні у нас була подорож у часі. Вперед в майбутнє! Вперед до нових звершень!

/Files/images/L-69.jpg

День безпечного Інтернету

9 лютого весь світ відзначає День безпечного Інтернету 2021. Наш навчальний заклад не стоїть осторонь цієї визначної події та бере активну участь у Міжнародному тижні за ініціативи Центру кращого Інтернету Координатором проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) в межах проєкту «Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що впроваджується спільно з Міністерством освіти і науки України. Сьогодні, 08.02.2021, учні шостих класів на уроках з предмету «Основи здоров’я» (вчитель Якименко О.В) взяли участь у цікавій та пізнавальній вікторині «День безпечного Інтернету».

#SID2021 #SaferInternetDay2021 #ДеньбезпечногоІнтернету2021

Учні нашої школи долучились до відзначення Дня безпечного Інтернету 2021 за ініціативи Центру кращого Інтернету Координатором проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) в межах проєкту «Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що впроваджується спільно з Міністерством освіти і науки України учні восьмих класів. І теж на уроках з предмету «Основи здоров’я» (вчитель Якименко О.В) взяли участь у цікавій та пізнавальній вікторині «День безпечного Інтернету».

#SID2021 #SaferInternetDay2021 #ДеньбезпечногоІнтернету2021

/Files/images/К-37.jpg

/Files/images/К-38.jpg /Files/images/К-39.jpg

9 лютого весь світ відзначає День безпечного Інтернету 2021. Наш навчальний заклад не стоїть осторонь цієї визначної події та бере активну участь у Міжнародному тижні за ініціативи Центру кращого Інтернету Координатором проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) в межах проєкту «Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що впроваджується спільно з Міністерством освіти і науки України. Сьогодні, 09.02.2021, учні 5-9 класів взяли участь у цікавій та пізнавальній вікторині «День безпечного Інтернету». Дякуємо за активну участь!

#SID2021 #SaferInternetDay2021 #ДеньбезпечногоІнтернету2021

/Files/images/К-40.jpg /Files/images/К-41.jpg

9 лютого - День безпечного Інтернету 2021.Сьогодні на уроках інформатики учні 2-а класу (класний керівник Швігель Т.І.), 2-б класу (класний керівник Білецька С.В.) та учні 2-в класу (класний керівник Зайцева І.В.), взяли участь у цікавій та пізнавальній вікторині «День безпечного Інтернету». #SID2021 #SaferInternetDay2021 #ДеньбезпечногоІнтернету2021

/Files/images/К-43.jpg /Files/images/К-42.jpg

9 лютого 2021 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом «Разом для найкращого Інтернету».День безпечного Інтернету відзначають щороку. Мільйони людей об’єднуються, щоб надихнутися для позитивних змін онлайн, підвищити освіченість з питань безпеки онлайн та взяти участь у заходах, що проходять у всьому світі. День безпечного Інтернету націлений на створення безпечного та найкращого Інтернету, де кожний та кожна можуть використовувати технології відповідально, у дусі поваги, критично та творчо. Не залишились осторонь і учні 9-А класу. Для них була проведена бесіда "Ми за безпечний Інтернет!". Діти мали змогу розшифрувати слово Інтернет (мозковий штурм), склали Кодекс розумного використання мережі та визначали безпечні і небезпечні ситуації в Інтернеті.

/Files/images/К-44.jpg

9 лютого весь світ відзначає День безпечного Інтернету 2021. Наш навчальний заклад не стоїть осторонь цієї визначної події та бере активну участь у Міжнародному тижні за ініціативи Центру кращого Інтернету Координатором проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) в межах проєкту «Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що впроваджується спільно з Міністерством освіти і науки України.Продовжуючи тиждень "Безпеки в Інтернеті", учні 6-х класів 10 лютого на уроці інформатики (вчитель Юрченко Т.В.) згадували правила безпечного користування Інтернетом та відправилися у захоплюючу подорож Web-Квест за скарбами. На дітей чекали випробовування, пов'язані з правилами роботи в Інтернеті. Також вчитель інформатики Юрченко Т.В. взяла участь 10 лютого у Всеукраїнському уроці «Онлайн-синергія для найкращого Інтернету»

/Files/images/К-45.jpg /Files/images/К-46.jpg

Продовжуючи тиждень "Безпеки в Інтернеті", 11 лютого учні 8-х класів переглянули 4 короткі відео, та дізнались, як виглядає кібербулінг, які причини та потенційні наслідки кібербулінгу, як припинити кібербулінг і що робити, якщо хтось із друзів став жертвою кібербулінгу.

/Files/images/К-50.jpg

Цікаво та пізнавально завершився тематичний тиждень "Безпека в Інтернеті". Так, 12.02.2021, учні 5-а (класний керівник Продан В.В) та 5-в (класний керівник Мацюра Т.Ф) класів взяли участь у вікторині "Безпечний Інтернет" на уроці з предмету "Основи здоров'я" (вчитель Якименко О.В). Дякуємо всім за активну участь!

/Files/images/К-59.jpg /Files/images/К-60.jpg

Долучились до тематичного тижня "Безпека в Інтернеті" і учні 9-10 класів. На уроках з предмету "Основи здоров'я" та "Громадянська освіта" (вчитель Якименко О.В) написали твір-есе "Інтернет. Безпека та загроза"

/Files/images/К-61.jpg /Files/images/К-62.jpg

Дякуємо за активну участь ученицям 10-а Головко Єлизаветі (класний керівник Майоренко О.В) та 10-б Левченко Анні (класний керівник Цинкуш Н.В) за активну участь у тематичному тижні 'Безпека в Інтернеті". Дівчата сотворили цікаві та змістовні буклети та презентували їх на уроках з предмету "Громадянська освіта" (вчитель Якименко О.В).

/Files/images/К-67.jpg /Files/images/К-69.jpg

Продовжуючи тиждень "Безпеки в Інтернеті", 12 лютого вчитель Юрченко Т.В. провела урок-тренінг для 7-х класів. Учні, виконуючи різні вправи, закріпили свої знання з правил безпечного користування Інтернетом, згадували небезпеки, які існують в Інтернеті, дослідили позитивні і негативні наслідки Інтернету. В кінці уроку учні створили колаж за правилами користуванням Інтернетом та павутиння, на якому розмістили свої висновки, щодо корисності та шкідливості Інтернету. SID2021 #SaferInternetDay2021 #ДеньбезпечногоІнтернету2021

/Files/images/К-70.jpg /Files/images/К-71.jpg

Всесвітній день читання вголос

Всесвітній день читання вголос — свято, започатковане 2010 року міжнародним освітнім проєктом LitWorld . Мета Всесвітнього дня читання вголос полягає у тому, щоб надати можливість людям в усьому світі відчути, яке це насправді задоволення — просто читати вголос для інших; щоб нагадати усім про те, що освіта є одним з основних прав людини і це право має кожна людина у світі. Також мета цього свята — зацікавити дітей та підлітків у читанні книжок уголос разом з друзями та спонукати їх до обговорення змісту. В цілому, свято має надихати дітей і дорослих просто більше читати і спілкуватися між собою. До того ж, таке заняття не тільки сприятиме тому, що дитина читатиме більше книг, а також поповненню її словникового запасу. Учні нашого навчального закладу активно долучились до відзначення свята та прочитали уривки творів.

/Files/images/К-32.jpg

Інженерний тиждень

Наша школа традиційно долучається до цікавих та пізнавальних проектів. Сьогодні, 02.02.2021, учні 10-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В) разом із вчителем біології Стрельніковою Л.М створили наочні моделі барометру та людського вуха та випробували їх та стали учасниками Всеукраїнського заходу «Інженерний тиждень». #інженернийтиждень #томущоцікаво #включеннябезвиключення

/Files/images/К-24.jpg /Files/images/К-26.jpg

/Files/images/К-27.jpg

Не стояли осторонь цікавого та пізнавального заходу «Інженерний тиждень» і учні 5-б класу (класний керівник Цинкуш Н.В). На уроці образотворчого мистецтва діти разом із вчителем створили Рop-up фігури. Було цікаво!#інженернийтиждень #томущоцікаво #включеннябезвиключення

/Files/images/К-28.jpg /Files/images/К-29.jpg

Сьогодні, 03.20.2021, в рамках інженерного тижня учні 8-В класу (класний керівник Якименко О.В) на уроці "Основи здоров'я" пригадали основні правила яких слід дотримуватись аби уникнути захворювання на Сovid 19 і створили паперові маски, та стали учасниками Всеукраїнського заходу «Інженерний тиждень». #інженернийтиждень #томущоцікаво #включеннябезвиключення

/Files/images/К-30.jpg /Files/images/К-31.jpg

Сьогодні учні 7-А класу приєдналися до участі в Інженерному тижні. Виробили модель Барометра, на воздушній подушці і паперовий слінкі. #інженернийтиждень #томущоцікаво #включеннябезвиключення

/Files/images/К-33.jpg /Files/images/К-34.jpg

Сьогодні, 04.02.2021, учні 8-А класу разом з класним керівником Юрченко Т.В. створювали паперові маски, автоматичну систему поливу, створили наочну модель барометру та паперові «слінкі». Таким чином діти приєдналися до Всеукраїнського заходу «Інженерний тиждень». #інженернийтиждень #томущоцікаво #включеннябезвиключення

/Files/images/К-57.jpg /Files/images/К-58.jpg

Завершується "Інженерний тиждень". І сьогодні, 12.02.2021 учні 2-Б класу стали учасниками цього Всеукраїнського заходу. Діти отримали багато позитивних емоцій, спостерігаючи, як "зникають" бактерії при взаємодії з водою

/Files/images/К-51.jpg

2019-2020 навчальний рік

Учні нашого навчального закладу беруть участь у Всеукраїнському проекті «Відкривай Україну», першим етапом якого було визначення проблем у нашому місті та проведення опитування серед жителів нашого району. Саме тому сьогодні, 04.03.2020, учнями 7-10 класів було проведення серед працівників школи та батьків наших учнів. Дякуємо учням , батькам та вчителям за активну участь.

/Files/images/9-в-09.jpg/Files/images/9-в-10.jpg/Files/images/9-в-11.jpg

Відомо, що 11 лютого Всесвітній день жінок у науці. Так сьогодні, 04.03.2020, працівниками дитячої бібліотеки «Юний читач» було проведено позакласний виховний захід «Видатні жіночі постаті у науці» у 7-В класі (класний керівник Якименко О.В). В ході заходу діти взяли участь у науковій грі та провели досліди, дізнались про видатні жіночі постаті у хімії, математиці, астрономії, біологія, медицині.

/Files/images/9-в-02.jpg/Files/images/9-в-03.jpg

Приємно отримувати нагороди. Так, 04.02.2020, вчителі нашого навчального закладу отримали сертифікати учасників унікальної та цікавої освітньої події «Інженерний тиждень». Дякуємо всім хто долучився до тематичного тижня за активну участь!

/Files/images/9-б-20.jpg/Files/images/9-б-21.jpg

План проведення тематичного шкільного тижня «Інженерний тиждень»

Дата Клас Предмет Вид діяльності Відповідальний вчитель
1 13.01.2020 7-Б 7-В Образотворче мистецтво Створення Рop-up фігури – створення обємних геометричних фігур Цинкуш Н.В
2 13.01.2020 8-А 8-Б Обслуговуюча праця Створення Рop-up фігури – створення обємних геометричних фігур Цинкуш Н.В
3 13.01.2020 5-А Образотворче мистецтво Створення Рop-up фігури – створення обємних геометричних фігур Цинкуш Н.В
4 14.01.2019 6-А 6-Б Образотворче мистецтво Створення Рop-up фігури – створення обємних геометричних фігур Цинкуш Н.В
5 14.01.2020 7-А 7-Б 7-В Обслуговуюча праця Виклик. Завдання – створити із пластикових та паперових стаканів обмеженої кількості найбільше варіацій веж, так щоб всі стаканчики були поєднані між собою. Цинкуш Н.В
6 15.01.2020 1-Б Я досліджую світ Дослід - процеси очищення води. Дослід - виготовлення штучного снігу. Білецька С.В
7 15.01.2020 1-В Я досліджую світ Створення вежі із зубочисток Зайцева І.В
8 15.01.2020 1-А Я досліджую світ Створення вежі із зубочисток Швігель Т.І
9 15.01.2020 4-Б Обслуговуюча праця Виклик. Створення паперового ланцюга Демиденко Г.В
10 16.01.2020 7-А 7-Б 7-В Хімія Виготовлення моделі молекул органічних сполук Гречка А.В
11 16.01.2020 3-В Обслуговуюча праця Створення вежі із зубочисток Білоус М.О
12 16.01.2020 4-Б Образотворче мистецтво Виготовлення ракети Демиденко Г.В
13 17.01.2020 7-А Образотворче мистецтво Створення Рop-up фігури – створення обємних геометричних фігур Цинкуш Н.В
14 17.01.2020 7-В 5-В Основи здоров’я Cup сhallenge Якименко О.В

Інженерний тиждень та соціальна складова здоров’я, що може об’єднувати ці речі? Правильна відповідь – командна та дружня робота. Cup сhallenge – цікава командна робота, виклик який прийняли учні 5-В (класний керівник Мороз Н.Б) та 7-В (класний керівник Якименко О.В) класів. Діти разом із вчителем предмету «Основи здоров’я» Якименко О.В вчилися працювати у команді. Вийшло злагоджено та дружньо. #інженернийтиждень #томущоцікаво

/Files/images/9-91.jpg/Files/images/9-92.jpg

Не стояли осторонь інженерного тижня учні 7-А (класний керівник Юрченко Т.В). На уроках образотворчого мистецтва діти вчились створювати тривимірні фігури Рop-up. Такі вправи дають змогу наочно побачити — геометрія може бути красивою та простою.#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-89.jpg/Files/images/9-90.jpg

16.01.2020 р., учні 4 - Б класу (класний керівник Демиденко Г.В.) відчули себе справжніми інженерами - конструкторами. Діти виготовляли ракети і випробували, чия ракета краще злетить. Було дуже цікаво.#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-85.jpg/Files/images/9-86.jpg

Цікаво, весело та завзято пройшли сьогодні уроки хімії (вчитель Гречка А.В) в сьомих класах. Діти стали активними учасниками Всеукраїнського інженерного тижня. Учні на уроках виготовляли моделі молекул органічних сполук. Це дійсно цікаво! #інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-83.jpg/Files/images/9-84.jpg

Інженерний тиждень в дії. Сьогодні учні 6-б (класний керівник Гречка А.В) та 9-б (класний керівник Цинкуш Н.В) класів створювали модель легенів людини - навчальний посібник до уроку біології, що вийшло - покажуть досліди. Дякуємо дівчатам за активну участь.#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-82.jpg

Учні 3-В класу (класний керівник Білоус М.О.) будували башти з зубочисток і відчули себе юними інженерами. Висота башти-переможниці 40 см#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-80.jpg/Files/images/9-81.jpg

Інженерний тиждень набирає обертів,15.01.2020 р., учні 4 - Б класу (класний керівник Демиденко Г.В.) долучились до інженерії. Діти створювали паперовий ланцюг - почали з найменшого. Випробування тривають. Далі буде.#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-79.jpg

Не були осторонь інженерного тижня і учні 1-А класу (класний керівник Швігель Т.І.), які теж будували вежу з зубочисток. Висота найвищої вежі 40 см#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-77.jpg/Files/images/9-78.jpg

Інженерний тиждень триває,15.01.2020 р., учні 1-В класу (класний керівник Зайцева І.В.) відчули себе справжніми архітекторами. Діти будували вежу з зубочисток. Висота найвищої вежі - 35 см. Робота виявилась не легкою, але цікавою та веселою#інженернийтиждень #томущоцікаво

/Files/images/9-70.jpg

Допитливі природолюбці 1-Б класу (класний керівник Білецька С.В.), 15.01.2020, стали активними учасниками інженерного тижня. На уроці «Я досліджую світ», спостерігали процеси очищення води та виготовляли штучний сніг. Сніговички пречудові, але швидко "розтанули"#інженернийтиждень#томущоцікаво

/Files/images/9-68.jpg/Files/images/9-69.jpg

«Інженерний тиждень» - цікаві та різнобічні завдання,14.01.2020, команди сьомих класів прийняли виклик. Завдання – створити із пластикових та паперових стаканів обмеженої кількості найбільше варіацій веж, так щоб всі стаканчики були поєднані між собою. Цікаво та весело відбувався процес створення шедеврів і результат:

І місце – 26 варіацій, 7-Б клас (класний керівник Андрощук Г.В);

ІІ місце – 24 варіації, 7-В клас (класний керівник Якименко О.В);

ІІІ місце – 18 вароіацій, 7-А клас (класний керівник Юрченко Т.В).

Дякуємо дівчатам за участь та позитивні емоції. Молодці!

/Files/images/9-65.jpg/Files/images/9-66.jpg/Files/images/9-67.jpg

«Інженерний тиждень» набирає оберти. Сьогодні, 14.01.2019, до участі в заході долучились учні 6-А (класний керівник Юрченко М.Г) та 6-Б(класний керівник Гречка А.В) класів. Геометрія та мистецтво існує поряд. Дякуємо дітям за активну участь і створення маленьких шедеврів.

/Files/images/9-63.jpg/Files/images/9-64.jpg

Маленькі винахідники 5-А класу (класний керівник Єрьоміна О.Ю) теж стали активними учасниками інженерного тижня. На уроках образотворчого мистецтва було встановлено зв'язок між мистецтвом та математикою.

/Files/images/9-61.jpg/Files/images/9-62.jpg

Не стояли осторонь і учні 8-А (класний керівник Бадя О.Р) та 8-Б (класний керівник Скляр І.В). На уроках трудового навчання дівчата вчились створювати тривимірні фігури Рop-up. Такі вправи дають змогу наочно побачити — геометрія може бути красивою та простою.

/Files/images/9-59.jpg/Files/images/9-60.jpg

Не дня без цікавих та пізнавальних подій. Наш навчальний заклад долучився до Всеукраїнської наукової події - «Інженерний тиждень». Сьогодні, 13.01.2019, стартував наш шкільний «Інженерний тиждень». Ми почали із легкого, але цікавого завдання – створення Рop-up фігури – створення обємних геометричних фігур. Першими долучились учні 7-Б (класний керівник Андрощук Г.В) та 7-В (класний керівник Якименко О.В) класів. Початок покладено. Далі буде.

/Files/images/9-56.jpg/Files/images/9-57.jpg

Global Dignity Day в Україні визначна світова подія до якої долучились і учні 9-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В). Так, 03.12.2019, діти взяли участь у тренінгу «Гідність та честь – наш свідомий вибір»і таким чином стали учасниками відзначення Всесвітнього дня Гідності в Україні #gdignity,#gdignityUkraine.

/Files/images/8-45.jpg/Files/images/8-46.jpg

Щороку, 21 листопада, у всьому світі відзначається день Гідності, Global Digniti Day. Наш навчальний заклад не залишив без уваги таку визначну подію. Так, 26.11.2019, учні 9-В класу разом із класним керівником Майоренко О.В взяли активну у відзначенні Всесвітнього дня Гідності та провели виховну годину «Гідність та честь». І таким чином стали учасниками команди Global Digniti Day в Україні й EdCamp Ukraine #gdignity, #gdignityUkraine.

/Files/images/8-29.jpg/Files/images/8-30.jpg

26.11.2019, учні 7-В класу (класний керівник Якименко О.В) стали активними учасниками відзначення Global Digniti Day в Україні – відзначення Всесвітнього дня Гідності. У 7-В класі відбулась виховна година «Людина та її Гідність». Таким чином діти разом із класним керівником долучились до команди Global Digniti Day в Україні й EdCamp Ukraine #gdignity, #gdignityUkraine.

/Files/images/8-27.jpg/Files/images/8-28.jpg

17.10.2019 року в школі проходила громадська акція " Запобігти. Врятувати. Допомогти". В заході брали участь учні 5-6 класів ЗОШ№29 та ЗОШ№87. Починаючи з 2004 року, Державною службою України з надзвичайних ситуацій проводиться громадська акція “Запобігти. Врятувати. Допомогти”головним завданням якої є ознайомлення та навчання населення основам пожежної безпеки, роз’яснення питань безпеки життєдіяльності, популяризації професії рятувальника.Ось і сьогодні рятувальники ДСНС в Запорізькій області головний інспектор з пожежної безпеки Моргун Р.С. та провідний інспектор з пожежної безпеки Шевцов В.Р розповіли дітям про правила пожежної безпеки, відповіли на їх запитання.Неабиякий інтерес учні проявили до пожежно-рятувальної техніки, яка є на озброєнні у підрозділах. Впродовж показового виступу рятувальники демонстрували роботу гідравлічного обладнання, оснащення пожежного автомобіля. Дякуємо за цікавий та корисний захід.

/Files/images/5-69.jpg/Files/images/5-70.jpg/Files/images/5-71.jpg/Files/images/5-73.jpg

Яскраво та цікаво почався навчальний день, 16.05.2019, в учнів 6-В класу. Діти разом із класним керівником Якименко О.В відвідали філію дитячої бібліотеки №8. В ході зустрічі учні взяли участь у заході «У світі детективних історій» і мали змогу відчути себе справжніми слідчими та детективами. Дякуємо організаторам заходу за змістовну та цікаву зустріч.

/Files/images/3-21.jpg/Files/images/3-22.jpg

19.12. 2018 учні 5-а класу (класний керівник Бондаренко Н.О) відвідали дитячу бібліотеку № 8 ім. З.Космодем'янської, в якій талановиті бібліотекарі підготували захід присвячений 150-й річниці з дня народження Еліонор Портер та її роману "Полліанна"

/Files/images/03-68.jpg/Files/images/03-69.jpg/Files/images/03-70.jpg/Files/images/03-71.jpg

Не залишились осторонь інтерактивного уроку в рамках проекту «Бачити серцем»#ценесвятоі учні 5-Б класу (класний керівник Гречка А.В). Сьогодні, 06.12.2018, учні 5-Б долучились до флешмобу і стали активними учасниками такої події, як відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю.

/Files/images/02-80.jpg/Files/images/02-81.jpg

Грудень насичений на події та визначні дати місяць. Нагадаємо, 03 грудня, українське суспільство разом зі світовим співтовариством відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Учні нашої школи вкотре долучились до інтерактивного уроку в рамках проекту «Бачити серцем»#ценесвято. Так сьогодні, 06.12.2018, учні 7-А класу (класний керівник Бойко Ю.С) стали активними учасниками даної події – відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю.

/Files/images/02-78.jpg/Files/images/02-79.jpg

03 грудня українське суспільство разом зі світовим співтовариством відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Учні 8-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В) вкотре долучились до інтерактивного уроку в рамках проекту «Бачити серцем»#ценесвятота стали активними учасниками відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю.

/Files/images/02-67.jpg/Files/images/02-68.jpg

Сьогодні учні 7 - А класу (класний керівник Бойко Ю.С) долучилися до найбільшого уроку у світі анонсованого кампанією UNICEF.#ENDviolence(#зупинитинасильство). Мета — покласти край насильству над дітьми в оточуючому середовищі. В ході заходу діти ознайомились із Конвенцією про права дитини та шлахами запобіганню насильству.

/Files/images/02-22.jpg /Files/images/02-23.jpg

Вже другий рік поспіль, учні 7- А класу (класний керівник Бойко Ю.С) є учасниками освітнього інформаційного проекту від громадської організації "Бачити серцем". Сьогодні, 15.11.2018, діти приєдналися до флешмобу присвяченому Міжнародному дню незрячих. 13 листопада - Міжнародний день незрячих.#International_Day_of_the_Blind#надотик.

/Files/images/02-18.jpg/Files/images/02-17.jpg

15.11.2018, учні 5-Б класу разом із класним керівником Гречкою А.В відвідали дитячу бібліотеку №8, де взяли участь у цікавому та колоритному заході «Українські страви». В ході зустрічі діти брали участь у конкурсах та вікторинах, відчули себе справжніми експертами української кухні. Дякуємо нашим бібліотекарям за цікавий та пізнавальний захід!

/Files/images/02-15.jpg/Files/images/02-16.jpg

Учні 6-В класу(класний керівник Якименко О.В.) також долучились до флешмобу з нагоди Міжнародного дня незрячих -#надотик, Бачити Серцем. Діти взяли участь в проведенні інтерактивного уроку толерантності до Міжнародного дня людей з порушеннями зору.

/Files/images/1-24.jpg

13 листопада – Міжнародний день незрячих! Саме тому, вже за доброю традицією, учні нашої школи долучились до Всеукраїнськиї уроків толерантності "Бачити серцем". Так сьогодні, 13.11.2018, учні 8-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В) долучились до флешмобу з нагоди Міжнародного дня незрячих -#надотик. Під час заходу діти виконували вправи, знайомились із інформацією, брали участь в обговоренні відео та змогли переконатись в тому, що порушення зору не впливає на інтелект, що дуже багато незрячих людей є видатними музикантами, науковцями, митцями, державними діячами, підприємцями.

/Files/images/IMG_20181112_132850.jpg/Files/images/IMG_20181112_134305.jpg

Минулого року наша школа долучилась до освітньо – інформаційного проекту БАЧИТИ СЕРЦЕМ – флежмоб#цеважливо. Цикл інтерактивних уроків, які знайомлять дітей із особливостями спілкування з людьми із інвалідністю, що проходить під гаслом – ВСІ МИ РІЗНІ, АЛЕ ВСІ МИ РІВНІ!!! Цього разу учні 7-А класу (класний керівник Бойко Ю.С), долучились до проведення уроку-флешмобу#коженвмієз нагоди Міжнародного дня людей з порушенням мовлення, який відзначається 22 жовтня. Під час уроку #коженвміє діти навчились різним видам комунікації та толерантному спілкуванню.

/Files/images/IMG-56d2bcda0e5bb4d879ae794d531ea2c2-V.jpg

Наші діти думали, що знають про Запоріжжя все! Після сьогоднішнього конкурсу, учні можуть впевнено сказати – ми знаємо про Запоріжжя все! Сьогодні, 25.10.2018, відбулась інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?» серед учнів 5-8 класів.

/Files/images/MyCollages 55.jpg

29.09.2018, учні 6-В класу разом із класним керівником Якименко О.В здійснили цікаву екскурсію на о. Хортиця. Відвідали Національний заповідник «Хортиця». Під час пішохідної екскурсій північно-східним узбережжям острову діти познайомились з історією рідного краю, дізнались про Дніпрові пороги та будівництво Дніпргесу. Здійснили прогулянку Тарасовою стежкою з видами на оповиті легендами хортицькі скелі. Пройшли цікавий квест «В пошуках скарбу». Та на останок відвідали фестиваль організований ЗТР в дитячому таборі «Чайка» . Під час фестивалю діти відвідали різноманітні майстер-класи та весело і цікаво провели час.

/Files/images/MyCollages 24.jpg

Продовжуємо співпрацю із шкільною бібліотекою та Оксаною Олександрівною. Тому, 27.09.2018, до Всеукраїнського дня бібліотек учні 3 та 4х класів відвідали нашу шкільну бібліотеку і взяли участь у захопливому квесті «Забуті у бібліотеці». В ході заході діти пригадали правила поводження у бібліотеці, пригадали творчість багатьох українських письменників та поетів. Дякуємо дітям за участь, а Оксані Олександрівні за цікавий захід!!!

/Files/images/MyCollages 19.jpg

Європейський день мов — свято, що відзначається 26 вересня. Проголошене Радою Європи під час Європейського року мов 6 грудня 2001-го. Основна мета — заохочення вивчення мов як у школах, так протягом усього життя людини, при цьому поняття європейських мов мається в ширшому сенсі, аніж сукупність офіційних мов країн-членів ЄС. Ми вирішили виконати основне завдання цього свята і заохотити наших учнів до вивчення іноземних, а саме європейських мов. Так, 28.09.2018, було проведено шкільний квест «Мовознавці», в ході якого діти збагачували свої знання з іноземних мов.

/Files/images/MyCollages 18.jpg

Також в рамках тематичного тижня «Безпечний шлях до школи», 20.09.2018, вчителем курсу «Основи здоров’я» Якименко О.В було проведено урок-вікторину «Безпечна дорога» у 8-Б класі (класний керівник Цинкуш Н.В). В ході уроку учні опрацювали схему «Безпечний шлях до школи», пригадали правила дорожнього руху та дорожні знаки. Дякуємо за цікавий та корисний урок!

/Files/images/MyCollages10.jpg

20.09.23018, в нашій школі відбулись два цікавих та яскравих конкурси із декоративно-ужиткового мистецтва «Берегиня роду українського» та «Квітуча Україна». Виставка вийшла яскравою та насиченою.

/Files/images/MyCollages11.jpg

Продовжується тиждень «Безпечний шлях до школи». Так, 20.09.2018, вчителем курсу «Основи здоров’я» Якименко О.В було проведено уроки-вікторини «Безпечна дорога» в 6-А (класний керівник Юрченко Т.В), 6-Б (класний керівник Андрощук Г.В) та 6-В (класний керівник Якименко О.В). В ході уроків учні опрацювали схему «Безпечний шлях до школи», пригадали правила дорожнього руху та дорожні знаки. Дякуємо за цікавы та корисні уроки!

/Files/images/MyCollages12.jpg

В нашій школі стартував тиждень «Безпечний шлях до школи». Тому, 19.09.2018, вчителем курсу «Основи здоров’я» Якименко О.В було проведено урок-вікторину «Безпечна дорога» в 7-А класі (класний керівник Бойко Ю.С). В ході уроку учні опрацювали схему «Безпечний шлях до школи», пригадали правила дорожнього руху та дорожні знаки. Дякуємо за цікавий та корисний урок!

/Files/images/MyCollages13.jpg

День Соборності України. До Дня Соборності України в школі було проведено ряд заходів: конкурс плакатів, "Парад вишиванок", інтелектуальна гра "Що я знаю про Україну".

Конкурс плакатів "Україна єдина"


/Files/photogallery/SAM_5999.JPG7-Б клас /Files/photogallery/SAM_5998.JPG5-В клас /Files/photogallery/SAM_5996.JPG6-Б клас /Files/photogallery/SAM_5994.JPG6-А клас /Files/photogallery/SAM_5993.JPG9-Б клас

Цікавим та пізнавальним доповненням до шляху становлення свята Соборності України став усний інформаційний журнал "Україна крізь віки", який підготували та провели учні старших класів.


/Files/photogallery/SAM_5977.JPG /Files/photogallery/27144934_200116833905193_121831963_o.jpg /Files/photogallery/27140454_200116853905191_1342063797_o.jpg /Files/photogallery/27144563_200116790571864_1957998208_o.jpg

Яскравою кульмінацією свята став флешмоб вишиванок "Парад вишиванок"


/Files/photogallery/27048438_1601563166586678_1098026969_o.jpg /Files/photogallery/SAM_6004.JPG /Files/photogallery/27018921_1601713433238318_417158633_o.jpg

Знання історії рідної країни показала інтелектуальна гра " Що я знаю про Україну", яка проходила 23.01.2018 року. В грі брали участь учні 5-8 класів. Переможцями гри стали команди 5-В, 6-А, 7-Б, 8-А класів.


/Files/photogallery/20180123_115624.jpg /Files/photogallery/20180123_115616.jpg /Files/photogallery/20180123_115610.jpg /Files/photogallery/20180123_115538.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2648